DRIVE Variant Prints by Grzegorz Domaradzki

DRIVE by Grzegorz Domaradzki #1 DRIVE by Grzegorz Domaradzki #2

为了《The Hunger Games》而【破例性】偷闲看首映的那一天,我在【摇滚角落】乍见一道【落日蓝光】,瞬间【点亮】了原已高温的心情,不假思索旋即烧掉一百四十大元私藏【车神】。小金人养成的遗珠,终究会遇着开拓其隽永之境的惜者。通关佳作衍生的灵感激发余势不竭,随博分享由波兰设计师 Grzegorz Domaradzki 为《DRIVE》绘制的二色待售海报。

DRIVE by Grzegorz Domaradzki #1
DRIVE by Grzegorz Domaradzki #2