Choose the Poster for “Triangle”

Triangle 1 Triangle 2 Triangle 3 Triangle 4

早前曾在【】上分享过一部游轮惊悚片《Triangle》的预告片,日前则看到其新鲜开通的【官网】展开【线上造势行动】,而此【博】欲分享的是四款【公投】海报作品,你喜欢哪一款呢?我投了第【1】款一票。^_^

Triangle - cruise

Triangle - mirror

Triangle - port hole

Triangle - axe